'; // print_r($_SERVER); // echo ''; $cookieTaal = ''; $opstartTaal = ''; // Controleer op ip-nummer of browsertaal welke taal we als default moeten gaan gebruiken if(!isset($_SESSION['taal_ID']) || $_SESSION['taal_ID'] == '') { if($row_settingsCMS['INST_Taal_Opzoeken_Manier'] == 1) { // IP-nummer $controleCookieCorrect = 0; if($row_settingsCMS['INST_Taal_Opstarten_Cookie'] == 1) { // we gaan controleren of er een cookie aanwezig is en of die correct is $cookieTaal = getCookie('preferredLanguage'); if($cookieTaal != null) { // controleren of deze taal correct is $input = $_SERVER['REQUEST_SCHEME'].'://'.$_SERVER['HTTP_HOST']; $urlParts = parse_url($input); if(strstr($urlParts['host'], 'www.')) { $metWww = $urlParts['host']; $zonderWww = str_replace('www.', '', $urlParts['host']); } else { $metWww = 'www.'.$urlParts['host']; $zonderWww = $urlParts['host']; } $metWww .= $GLOBALS['configuratie']['paden']['directory']; $zonderWww .= $GLOBALS['configuratie']['paden']['directory']; $query = 'SELECT * FROM cmstalen2 WHERE Taal_Keuze = \''.$cookieTaal.'\' AND (Taal_Domeinnaam = \''.$metWww.'\' OR Taal_Domeinnaam = \''.$zonderWww.'\') AND Taal_Actief = \'1\' '; $sql_cookieTaalCheck = mysqli_query($GLOBALS['dbCon'],$query); if($sql_cookieTaalCheck->num_rows == 1) { $controleCookieCorrect = 1; $opstartTaal = $cookieTaal; } } } if($controleCookieCorrect == 0) { // Default taal niet in de cookie gevonden, we gaan deze nu proberen op te halen uit het ip-tabel include 'cms_beheer/include/geoip/GeoIP.php'; include 'vendor/autoload.php'; $geoip = new GeoIP(); $isocode2 = strtolower($geoip->getIsoCode($_SERVER['REMOTE_ADDR'])); $query = 'SELECT * FROM cmscountrycode WHERE code = \''.$isocode2.'\''; $sql_countryCodeCheck = mysqli_query($GLOBALS['dbCon'],$query); if($sql_countryCodeCheck->num_rows == 1) { $row_countryCodeCheck = mysqli_fetch_assoc($sql_countryCodeCheck); $countryCodeTaal = getDefaultTaalReversed($row_countryCodeCheck['language']); $input = $_SERVER['REQUEST_SCHEME'].'://'.$_SERVER['HTTP_HOST']; $urlParts = parse_url($input); if(strstr($urlParts['host'], 'www.')) { $metWww = $urlParts['host']; $zonderWww = str_replace('www.', '', $urlParts['host']); } else { $metWww = 'www.'.$urlParts['host']; $zonderWww = $urlParts['host']; } $metWww .= $GLOBALS['configuratie']['paden']['directory']; $zonderWww .= $GLOBALS['configuratie']['paden']['directory']; $query = 'SELECT * FROM cmstalen2 WHERE Taal_Keuze = \''.$countryCodeTaal.'\' AND (Taal_Domeinnaam = \''.$metWww.'\' OR Taal_Domeinnaam = \''.$zonderWww.'\') AND Taal_Actief = \'1\' '; $sql_languageTaalCheck = mysqli_query($GLOBALS['dbCon'],$query); if($sql_languageTaalCheck->num_rows == 1) { $row_languageTaalCheck = mysqli_fetch_assoc($sql_languageTaalCheck); $opstartTaal = $row_languageTaalCheck['Taal_Keuze']; } } } } elseif($row_settingsCMS['INST_Taal_Opzoeken_Manier'] == 2) { // Browser $controleCookieCorrect = 0; if($row_settingsCMS['INST_Taal_Opstarten_Cookie'] == 1) { // we gaan controleren of er een cookie aanwezig is en of die correct is $cookieTaal = getCookie('preferredLanguage'); if($cookieTaal != null) { // controleren of deze taal correct is $input = $_SERVER['REQUEST_SCHEME'].'://'.$_SERVER['HTTP_HOST']; $urlParts = parse_url($input); if(strstr($urlParts['host'], 'www.')) { $metWww = $urlParts['host']; $zonderWww = str_replace('www.', '', $urlParts['host']); } else { $metWww = 'www.'.$urlParts['host']; $zonderWww = $urlParts['host']; } $metWww .= $GLOBALS['configuratie']['paden']['directory']; $zonderWww .= $GLOBALS['configuratie']['paden']['directory']; $query = 'SELECT * FROM cmstalen2 WHERE Taal_Keuze = \''.$cookieTaal.'\' AND (Taal_Domeinnaam = \''.$metWww.'\' OR Taal_Domeinnaam = \''.$zonderWww.'\') AND Taal_Actief = \'1\' '; $sql_cookieTaalCheck = mysqli_query($GLOBALS['dbCon'],$query); if($sql_cookieTaalCheck->num_rows == 1) { $controleCookieCorrect = 1; $opstartTaal = $cookieTaal; } } } if($controleCookieCorrect == 0) { // Default taal niet in de cookie gevonden, we gaan proberen deze uit de browser te halen if(isset($_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE'])) { $input = $_SERVER['REQUEST_SCHEME'].'://'.$_SERVER['HTTP_HOST']; $urlParts = parse_url($input); if(strstr($urlParts['host'], 'www.')) { $metWww = $urlParts['host']; $zonderWww = str_replace('www.', '', $urlParts['host']); } else { $metWww = 'www.'.$urlParts['host']; $zonderWww = $urlParts['host']; } $metWww .= $GLOBALS['configuratie']['paden']['directory']; $zonderWww .= $GLOBALS['configuratie']['paden']['directory']; $activeLangArray = []; $query = 'SELECT * FROM cmstalen2 WHERE (Taal_Domeinnaam = \''.$metWww.'\' OR Taal_Domeinnaam = \''.$zonderWww.'\') AND Taal_Actief = \'1\' '; $sql_languageTaalCheck = mysqli_query($GLOBALS['dbCon'],$query); if($sql_languageTaalCheck->num_rows != 0) { while($row_languageTaalCheck = mysqli_fetch_assoc($sql_languageTaalCheck)) { $activeLangArray[] = $row_languageTaalCheck['Taal_Keuze']; } } $browserTaal = explode(',', $_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE'])[0]; if(!empty($activeLangArray)) { foreach($activeLangArray as $activeLang) { if(stristr($browserTaal, $activeLang)) { $opstartTaal = $activeLang; break; } } } } } } else { // Niets doen } } include 'wb_inc_rewrite_url.php'; include 'wb_inc_rewrite_slug.php'; include 'wb_inc_rewrite.php'; if($reWriteMaar==1) { header('HTTP/1.1 301 Moved Permanently'); header('Location: '.$geldigeURL); exit; } $templateMain = getSkinTemplate($GLOBALS['configuratie']['paden']['absoluut'].'/skin/index.tpl'); try { $router = new Router(); } catch(Exception $e) { echo $e->getMessage(); exit; } // is afhankelijk van de router class $_SESSION['taal_ID'] = $router->getCurrentLanguage(); // indien de taal in de cookie ongelijk is aan die van de sessie schrijven we als het mag de cookie weg met de sessie taal id if($row_settingsCMS['INST_Taal_Opstarten_Cookie'] == 1) { $cookieTaal = getCookie('preferredLanguage'); $sessieTaalID = getDefaultTaalReversed($_SESSION['taal_ID']); if($cookieTaal != $sessieTaalID) { saveCookie('preferredLanguage', $sessieTaalID); } } if(! $dbRecord = $router->getDBRecord()) { echo '404'; http_response_code(404); exit; } if($dbRecord['Taal_URL'] != '') { $GLOBALS['taalInUrl'] = '/'.$dbRecord['Taal_URL']; } else { $GLOBALS['taalInUrl'] = ''; } include 'wb_inc_valuta.php'; include 'wb_inc_taal.php'; include 'wb_inc_metatags.php'; // we gaan alle vars netjes leeg maken die we uiteindelijk assignen aan de index.tpl template $nieuwsCategorieen = ''; $blokMidden = ''; $blokHeader = ''; $blokLinksRedactiePagina = ''; $filteroverzichtMidden = ''; $filteroverzichtLinks = ''; $buitendienst = 0; $blokRechts_Gevonden = 0; $blokLinks_Gevonden = 0; $blokLinks = 0; $blokLinks_Gevonden = 0; $blokRechts = 0; $_SESSION['rotatorID'] = 1; $GLOBALS['vastePagina'] = 0; $GLOBALS['vastePaginaID'] = 0; $GLOBALS['homepageID'] = 0; $GLOBALS['lijsten']['ids']['js_css'] = []; // Van een lijst mag ongeacht het aantal items de css en de js maar 1 worden geladen. $GLOBALS['faceBookMeta'] = null; $GLOBALS['metatags'] = [ 'description' => null, 'title' => null, 'keywords' => null, ]; $GLOBALS['noIndex'] = 0; $GLOBALS['objectDetailPagina'] = 0; $GLOBALS['objectOverzichtPagina'] = 0; $GLOBALS['descriptionSelectedNavItemNiv1'] = ''; $blokLinkShopMenu = ''; $shopNavigatieLaag1 = ''; $GLOBALS['extraMenuScript'] = ''; $_SESSION['artikelCatSelected'] = 0; $_SESSION['recaptcha_count'] = 0; $row_shopCat = []; $GLOBALS['breadCrumbs'] = []; $GLOBALS['artikelLijstBladerLinkTags'] = ''; $slug = $router->getSlug(); $slugGevonden = 0; // wordt gebruikt voor de ajax scripts $_SESSION['taalInUrl'] = $GLOBALS['taalInUrl']; $_SESSION['slug'] = $slug; $GLOBALS['segments'] = $router->getSegments(); // Onderstaande array wordt gebruikt om de taalvlaggen en de metatags te vullen $GLOBALS['taalURLSet'] = [ 'nl' => '', 'en' => '', 'fr' => '', 'de' => '', 'es' => '', 'it' => '', ]; if(!isset($_SESSION['fontsize'])) { $_SESSION['fontsize'] = 0; } if(isset($_GET['size']) && $_GET['size']!='') { $_SESSION['fontsize'] = $_GET['size']; } // Er is ingelogd op een ander domein en de webshop wordt aangeroepen met een POST met daarin een token die we kunnen decoderen. // In de token zit de email in verwerkt en het debiteurennummer van de ingelogd relatie // als de webshop wordt aangeroepen met een POST en $_SESSION['account_id] is leeg dan gaan we iets doen if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'GET' && isset($_GET['token']) && $_SESSION['account_id'] == 0 && $GLOBALS['global_externInloggen'] == 1) { include 'cms_beheer/include/jwt/autoload.php'; try { Firebase\JWT\JWT::$leeway = 600; $jwt = Firebase\JWT\JWT::decode($_GET['token'], $GLOBALS['global_externInloggenSharedKey'], ['HS512']); $query = 'SELECT AU_ID, AU_Debnummer, AU_userid FROM cmsauthorisatie WHERE AU_userid = \''.$jwt->email.'\''; $sql_relatie = mysqli_query($GLOBALS['dbCon'],$query); $tot_relatie = mysqli_num_rows($sql_relatie); if($tot_relatie == 1) { // we hebben een relatie gevonden $row_relatie = mysqli_fetch_assoc($sql_relatie); $_SESSION['account_id'] = $row_relatie['AU_ID']; header('Location: '.$GLOBALS['global_externInloggenURL']); exit; } } catch(Exception $e) { // we hoeven niets te doen de token is niet juist of er is wat anders mee aan de hand // echo $e->getMessage(); // echo '
'; } } // Indien de winkel op buiten dienst staat gaan we naar de vaste pagina van buitendienst $query = 'SELECT * FROM cmsbuitenbedrijf WHERE BB_ID = \'1\''; $sql_buitendienst = mysqli_query($GLOBALS['dbCon'],$query); $row_buitendienst = mysqli_fetch_assoc($sql_buitendienst); if($row_buitendienst['BB_Actief_'.$_SESSION['taal_ID']] == 1) { if (!isset($_SESSION['owner'])) { $_SESSION['owner'] = ''; } if($_GET['owner']!='') { $_SESSION['owner'] = clean_urlVar($_GET['owner']); } } else { $_SESSION['owner'] = ''; } // Indien er naast ?owner=bl ook nog &sl=1 wordt meegegeven dan woxrdt in stap 3 van het mandje ook de speciale levermethode aangezet if(isset($_GET['owner']) && $_GET['owner']!='') { if(isset($_GET['sl']) && $_GET['sl']!='') { $_SESSION['SpecialeLevermethode'] = clean_urlVar($_GET['sl']); } // Indien er een verkeerde waarde van owner wordt opgegeven dan gaan we de sessie specialelevermethode gelijk op 0 zetten if($_GET['owner'] != $row_buitendienst['BB_Wachtwoord']) { $_SESSION['SpecialeLevermethode'] = ''; } } if($row_buitendienst['BB_Actief_'.$_SESSION['taal_ID']] == 1 && $_SESSION['owner'] != $row_buitendienst['BB_Wachtwoord']) { $buitendienst = 1; $buitendienstSlug = getGegevensAlgemenePagina(27)['MS_Slug_'.$_SESSION['taal_ID']]; if($slug != $buitendienstSlug) { $url = $GLOBALS['configuratie']['paden']['basis_url'].$GLOBALS['taalInUrl'].$buitendienstSlug; http_response_code(307); header('Location: '.$url); exit; } } // Indien de site wordt aangeroepen met $_GET['verlanglijstCode'] dan gaan we controleren of de verlanglijstcode nog geldig is. // Zo ja dan roepen we de site aan met de juiste gegevens. // Zo nee dan tonen we het tekstblok met de tekst dat de code niet meer geldig is. // Indien de site wordt aangeroepen met een code voor de verlanglijst dan gaan we deze controleren if(isset($_GET['verlanglijstCode'])) { if(!isset($_SESSION['vlCode'])) { $_SESSION['vlCode'] = ''; } // Controleer of de code bestaat. if($row_settings['INST_Verlanglijst_Actief']==1) { $query = 'SELECT * FROM cmsauthorisatie WHERE AU_VerlangCode = \''.clean_urlVar($_GET['verlanglijstCode']).'\' AND AU_actief = \'1\''; $sql_verlanglijst = mysqli_query($GLOBALS['dbCon'],$query); $tot_verlanglijst = mysqli_num_rows($sql_verlanglijst); if($tot_verlanglijst==1) { // Geldig $_SESSION['vlCode'] = clean_urlVar($_GET['verlanglijstCode']); $verlanglijstBekijkenSlug = $GLOBALS['configuratie']['paden']['basis_url'].$GLOBALS['taalInUrl'].getGegevensAlgemenePagina(24)['MS_Slug_'.$_SESSION['taal_ID']]; // http_response_code(307); header('Location: '.$verlanglijstBekijkenSlug); exit; } } } // RDW. Indien de aanroep is met www.domein.nl?kenteken=1234AB dan rerouten we naar de pagina met de kentekentool en vullen gelijk het kenteken in. if(isset($_GET['kenteken'])) { $_SESSION['rdw_zoekWoordok'] = ''; $_SESSION['rdw']['kenteken'] = clean_urlVar($_GET['kenteken']); $_SESSION['rdw']['kentekenZoek'] = 1; header('Location: '.$GLOBALS['configuratie']['paden']['basis_url'].$_SESSION['taalInUrl'].getGegevensAlgemenePagina(29)['MS_Slug_'.$_SESSION['taal_ID']]); exit; } // 31-01-2018 RDW. Indien de aanroep is met www.domein.nl?ktype=12345 dan rerouten we naar de pagina met de kentekentool if(isset($_GET['ktype'])) { if($_GET['ktype'] != '') { unset($_SESSION['rdw']); $ktype = clean_urlVar($_GET['ktype']); $_SESSION['rdw']['ktype'] = $ktype; $_SESSION['rdw']['ktypeZoek'] = 1; header('Location: '.$GLOBALS['configuratie']['paden']['basis_url'].$_SESSION['taalInUrl'].getGegevensAlgemenePagina(29)['MS_Slug_'.$_SESSION['taal_ID']]); exit; } } if($GLOBALS['global_settings']['makelaar']==1) { if(isset($_GET['afm']) && $_GET['afm'] == '42' && isset($_GET['email']) && $_GET['email'] != '' && isset($_GET['ID']) && $_GET['ID'] != '') { $objectAfmeldenSlug = getGegevensAlgemenePagina(30)['MS_Slug_'.$_SESSION['taal_ID']]; if($slug != $objectAfmeldenSlug) { $url = $GLOBALS['configuratie']['paden']['basis_url'].$GLOBALS['taalInUrl'].$objectAfmeldenSlug.'?afm='.$_GET['afm'].'&email='.urlencode($_GET['email']).'&ID='.$_GET['ID']; // http_response_code(307); header('Location: '.$url); exit; } } } if($GLOBALS['global_settings']['global_whitelabel'] == 1) { //aanroep grossier if(isset($_GET['wls']) && $_GET['wls'] != '') { $_SESSION['wls'] = [ 'type' => clean_urlVar($_GET['wls']), 'logintoken' => clean_urlVar($_GET['logintoken']), ]; } // aanroep Aldoc if(isset($_GET['sessionid']) && isset($_GET['cartservice'])) { $_SESSION['wls'] = [ 'type' => 'aldoc', 'session' => clean_urlVar($_GET['sessionid']), 'cartUrl' => clean_urlVar($_GET['cartservice']), ]; } } else { if($GLOBALS['global_settings']['global_x_frame_options'] == 1) { header('X-Frame-Options: SAMEORIGIN'); } } if($slug != '') { $query = 'SELECT SQL_CACHE * FROM cmsnavigatiestructuur WHERE MS_Parent = \'0\' '.$GLOBALS['gebruikersNiveau'].' AND Zichtbaar'.$_SESSION['taal_ID'].' = \'1\' ORDER BY MS_Seq ASC LIMIT 0,1'; $sql_slug = mysqli_query($GLOBALS['dbCon'], $query); $tot_slug = mysqli_num_rows($sql_slug); if($tot_slug != 0) { $row_slug = mysqli_fetch_assoc($sql_slug); $GLOBALS['homepageID'] = $row_slug['MS_ID']; if($row_settingsCMS['INST_BreadCrumb_Home'] == 1) { $GLOBALS['breadCrumbs'][] = [ 'omschrijving' => $row_slug['MS_Omschrijving_'.$_SESSION['taal_ID']], 'URL' => $GLOBALS['configuratie']['paden']['basis_url'].$GLOBALS['taalInUrl'], ]; } } } // We gaan als eerste controleren of de slug leeg is. Dan is dit dus de homepage. if($slug == '') { $query = 'SELECT SQL_CACHE * FROM cmsnavigatiestructuur WHERE MS_Parent = \'0\' '.$GLOBALS['gebruikersNiveau'].' AND Zichtbaar'.$_SESSION['taal_ID'].' = \'1\' ORDER BY MS_Seq ASC LIMIT 0,1'; $sql_slug = mysqli_query($GLOBALS['dbCon'], $query); $tot_slug = mysqli_num_rows($sql_slug); if($tot_slug != 0) { $slugGevonden = 1; $row_slug = mysqli_fetch_assoc($sql_slug); $GLOBALS['homepageID'] = $row_slug['MS_ID']; // Indien we op de homepage komen met "www" of zonder "www", dan controleren we of er bij meerdere talen de default "taal in url" goed staat. // Bijvoorbeeld: op de domein www.cmspecialist.nl staat Nederlands en Engels aan de taal nederlands is default en de "taal in url" is "/nl" // Dit betekent dat als je www.cmspecialist.nl intikt dan moet je worden gerout naar "https://www.cmspecialist.nl/nl" if(count($router->getLanguages()) > 1) { if($_SERVER['REQUEST_URI'] == $GLOBALS['global_wbsdir'].'/' && $GLOBALS['taalInUrl'] != '') { $url = $GLOBALS['configuratie']['paden']['basis_url'].$GLOBALS['taalInUrl']; header('Location: '.$url, true, 301); exit; } } } } // paginas met slug if($slugGevonden == 0) { $query = 'SELECT * FROM cmsnavigatiestructuur WHERE MT_Slug_'.$_SESSION['taal_ID'].' = \''.$slug.'\' '.$GLOBALS['gebruikersNiveau'].' AND Zichtbaar'.$_SESSION['taal_ID'].' = \'1\''; $sql_slug = mysqli_query($GLOBALS['dbCon'], $query); $tot_slug = mysqli_num_rows($sql_slug); if($tot_slug != 0) { $slugGevonden = 1; $row_slug = mysqli_fetch_assoc($sql_slug); } } // Controleer of de slug in de knoppenonder voorkomt if($slugGevonden == 0) { $query = 'SELECT * FROM cmsknoppenonder WHERE MT_Slug_'.$_SESSION['taal_ID'].' = \''.$slug.'\' '.$GLOBALS['gebruikersNiveau'].' AND Actief_'.$_SESSION['taal_ID'].' = \'1\''; $sql_slug = mysqli_query($GLOBALS['dbCon'], $query); $tot_slug = mysqli_num_rows($sql_slug); if($tot_slug != 0) { $slugGevonden = 1; $row_slug = mysqli_fetch_assoc($sql_slug); $row_slug['MS_ID'] = $row_slug['KN_ID']; $row_slug['MT_Slug_IDS'] = ''; $row_slug['MS_ExtraCode'] = ''; $row_slug['MS_NoIndex'] = 0; $row_slug['ZichtbaarNL'] = $row_slug['Actief_NL']; $row_slug['ZichtbaarGB'] = $row_slug['Actief_GB']; $row_slug['ZichtbaarFR'] = $row_slug['Actief_FR']; $row_slug['ZichtbaarDU'] = $row_slug['Actief_DU']; $row_slug['ZichtbaarSP'] = $row_slug['Actief_SP']; $row_slug['ZichtbaarIT'] = $row_slug['Actief_IT']; $row_slug['MS_Omschrijving_NL'] = $row_slug['KN_naam_NL']; $row_slug['MS_Omschrijving_GB'] = $row_slug['KN_naam_GB']; $row_slug['MS_Omschrijving_FR'] = $row_slug['KN_naam_FR']; $row_slug['MS_Omschrijving_DU'] = $row_slug['KN_naam_DU']; $row_slug['MS_Omschrijving_SP'] = $row_slug['KN_naam_SP']; $row_slug['MS_Omschrijving_IT'] = $row_slug['KN_naam_IT']; } } if($slugGevonden == 0) { // we gaan controleren of het een nieuwsbericht is if(preg_match('/(n[0-9]*)(c[0-9]*)/', end($GLOBALS['segments']))) { //controleer of we het nieuwsbericht gaan vinden $query = 'SELECT NB_ID, NB_categorie, NB_Startdate, NB_Enddate FROM cmsnieuwsberichten WHERE NB_Slug_ID = \''.end($GLOBALS['segments']).'\' AND NB_bericht_tonen_'.$_SESSION['taal_ID'].' = \'1\' AND NB_Online = \'1\' AND NB_Archief = \'0\' '; $sql_nieuws = mysqli_query($GLOBALS['dbCon'], $query); $tot_nieuws = mysqli_num_rows($sql_nieuws); if($tot_nieuws != 0) { // $nieuwsGevonden = 1; $row_nieuws = mysqli_fetch_assoc($sql_nieuws); $currentDate = date('Ymd'); $NB_Startdate = date('Ymd', strtotime($row_nieuws['NB_Startdate'])); $NB_Enddate = date('Ymd', strtotime($row_nieuws['NB_Enddate'])); if($NB_Startdate <= $currentDate && $NB_Enddate >= $currentDate) { $query = 'SELECT * FROM cmsnavigatiestructuur WHERE Pagina_ID = \'4OBJ\' '.$GLOBALS['gebruikersNiveau'].' AND Zichtbaar'.$_SESSION['taal_ID'].' = \'1\' ORDER BY MS_ID ASC LIMIT 0,1'; $sql_slug = mysqli_query($GLOBALS['dbCon'], $query); $tot_slug = mysqli_num_rows($sql_slug); if($tot_slug == 1) { $slugGevonden = 1; $row_slug = mysqli_fetch_assoc($sql_slug); } else { $categorieNewsID = $row_nieuws['NB_categorie'].'CAT'; $query = 'SELECT * FROM cmsnavigatiestructuur WHERE Pagina_ID = \''.$categorieNewsID.'\' '.$GLOBALS['gebruikersNiveau'].' AND Zichtbaar'.$_SESSION['taal_ID'].' = \'1\' ORDER BY MS_ID ASC LIMIT 0,1'; $sql_slug = mysqli_query($GLOBALS['dbCon'], $query); $tot_slug = mysqli_num_rows($sql_slug); if($tot_slug == 1) { $slugGevonden = 1; $row_slug = mysqli_fetch_assoc($sql_slug); } } } } if($slugGevonden == 0) { // controleer of we het nieuwsbericht gaan vinden in het archief $query = 'SELECT NB_ID, NB_categorie, NB_Startdate, NB_Enddate FROM cmsnieuwsberichten WHERE NB_Slug_ID = \''.end($GLOBALS['segments']).'\' AND NB_Online = \'1\' AND NB_Archief = \'1\' '; $sql_nieuws = mysqli_query($GLOBALS['dbCon'], $query); $tot_nieuws = mysqli_num_rows($sql_nieuws); if($tot_nieuws != 0) { $row_nieuws = mysqli_fetch_assoc($sql_nieuws); $query = 'SELECT * FROM cmsnavigatiestructuur WHERE Pagina_ID = \'5OBJ\' '.$GLOBALS['gebruikersNiveau'].' AND Zichtbaar'.$_SESSION['taal_ID'].' = \'1\' ORDER BY MS_ID ASC LIMIT 0,1'; $sql_slug = mysqli_query($GLOBALS['dbCon'], $query); $tot_slug = mysqli_num_rows($sql_slug); if($tot_slug == 1) { $slugGevonden = 1; $row_slug = mysqli_fetch_assoc($sql_slug); } else { $categorieNewsID = $row_nieuws['NB_categorie'].'CCT'; $query = 'SELECT * FROM cmsnavigatiestructuur WHERE Pagina_ID = \''.$categorieNewsID.'\' '.$GLOBALS['gebruikersNiveau'].' AND Zichtbaar'.$_SESSION['taal_ID'].' = \'1\' ORDER BY MS_ID ASC LIMIT 0,1'; $sql_slug = mysqli_query($GLOBALS['dbCon'], $query); $tot_slug = mysqli_num_rows($sql_slug); if($tot_slug == 1) { $slugGevonden = 1; $row_slug = mysqli_fetch_assoc($sql_slug); } } } } } // Controleer of het een nieuwscategorie is, dat is het laatste segment van de url if($slugGevonden == 0) { $query = 'SELECT * FROM cmsnieuwscategorie WHERE NW_Slug_'.$_SESSION['taal_ID'].' = \''.'/'.end($GLOBALS['segments']).'\' '; $sql_nieuwsCat = mysqli_query($GLOBALS['dbCon'], $query); $tot_nieuwsCat = mysqli_num_rows($sql_nieuwsCat); if($tot_nieuwsCat == 1) { $row_nieuwsCat = mysqli_fetch_assoc($sql_nieuwsCat); $newsCatSlugUrl = str_replace($row_nieuwsCat['NW_Slug_'.$_SESSION['taal_ID']], '', $router->getSlug()); $query = 'SELECT * FROM cmsnavigatiestructuur WHERE MT_Slug_'.$_SESSION['taal_ID'].' = \''.$newsCatSlugUrl.'\' '.$GLOBALS['gebruikersNiveau'].' AND Zichtbaar'.$_SESSION['taal_ID'].' = \'1\' ORDER BY MS_Seq ASC LIMIT 0,1'; $sql_slug = mysqli_query($GLOBALS['dbCon'], $query); $tot_slug = mysqli_num_rows($sql_slug); if($tot_slug != 0) { $slugGevonden = 1; $row_slug = mysqli_fetch_assoc($sql_slug); } } } } // FAQ - enkele faq if($slugGevonden == 0) { // we gaan controleren of het een faq is if(preg_match('/(f[0-9]*)(c[0-9]*)/', end($GLOBALS['segments']))) { //controleer of we het faq gaan vinden $query = 'SELECT FAQ_ID, cmsfaq.FAQ_CatID, FAQ_navigatieID FROM cmsfaq LEFT JOIN cmsfaqcategorie ON cmsfaq.FAQ_CatID = cmsfaqcategorie.FAQ_catID WHERE FAQ_Slug_ID = \''.end($GLOBALS['segments']).'\' AND FAQ_Online = \'1\' '; $sql_faq = mysqli_query($GLOBALS['dbCon'], $query); $tot_faq = mysqli_num_rows($sql_faq); if($tot_faq != 0) { $row_faq = mysqli_fetch_assoc($sql_faq); $GLOBALS['faq'] = [ 'categorieID' => $row_faq['FAQ_CatID'], 'faqID' => $row_faq['FAQ_ID'], 'faqSlug' => $slug, ]; $query = 'SELECT * FROM cmsnavigatiestructuur WHERE Pagina_ID = \'3OBJ\' '.$GLOBALS['gebruikersNiveau'].' AND Zichtbaar'.$_SESSION['taal_ID'].' = \'1\' ORDER BY MS_ID ASC LIMIT 0,1'; $sql_slug = mysqli_query($GLOBALS['dbCon'], $query); $tot_slug = mysqli_num_rows($sql_slug); if($tot_slug == 1) { $slugGevonden = 1; $row_slug = mysqli_fetch_assoc($sql_slug); } } // Blijkbaar is het faq bericht wel geldig maar is deze via een placeholder in een tekstblok gekoppeld. // Bij de faq categorie is aangegeven aan welke pagina deze is gekoppeld. if($slugGevonden == 0) { $query = 'SELECT * FROM cmsnavigatiestructuur WHERE MS_ID = \''.$row_faq['FAQ_navigatieID'].'\' '.$GLOBALS['gebruikersNiveau'].' AND Zichtbaar'.$_SESSION['taal_ID'].' = \'1\' ORDER BY MS_ID ASC LIMIT 0,1'; $sql_slug = mysqli_query($GLOBALS['dbCon'], $query); $tot_slug = mysqli_num_rows($sql_slug); if($tot_slug == 1) { $slugGevonden = 1; $row_slug = mysqli_fetch_assoc($sql_slug); } } } } // Lijstenmodule - enkele item if($slugGevonden == 0) { // we gaan controleren of het een lijstitem is if(preg_match('/(l[0-9]*)(c[0-9]*)/', end($GLOBALS['segments']))) { //controleer of we het lijstitem gaan vinden $query = 'SELECT LI_ID, LI_LM_ID, LM_paginaID FROM cmslijstenitems LEFT JOIN cmslijsten ON cmslijstenitems.LI_LM_ID = cmslijsten.LM_ID WHERE LI_Slug_ID = \''.end($GLOBALS['segments']).'\' AND LI_actief = \'1\' AND LM_ItemDetailPaginaTonen = \'1\' '; $sql_lijstitem = mysqli_query($GLOBALS['dbCon'], $query); $tot_lijstitem = mysqli_num_rows($sql_lijstitem); if($tot_lijstitem != 0) { $row_lijstitem = mysqli_fetch_assoc($sql_lijstitem); $GLOBALS['lijstitem'] = [ 'lijstID' => $row_lijstitem['LI_LM_ID'], 'lijstitemID' => $row_lijstitem['LI_ID'], 'lijstitemSlug' => $slug, ]; $query = 'SELECT * FROM cmsnavigatiestructuur WHERE Pagina_ID = \''.$row_lijstitem['LI_LM_ID'].'LIJST\' '.$GLOBALS['gebruikersNiveau'].' ORDER BY MS_ID ASC LIMIT 0,1'; $sql_slug = mysqli_query($GLOBALS['dbCon'], $query); $tot_slug = mysqli_num_rows($sql_slug); if($tot_slug == 1) { $slugGevonden = 1; $row_slug = mysqli_fetch_assoc($sql_slug); } // Blijkbaar is het lijstitem wel geldig maar is deze via een placeholder in een tekstblok gekoppeld. // Bij de lijst is aangegeven aan welke pagina deze is gekoppeld. if($slugGevonden == 0) { $query = 'SELECT * FROM cmsnavigatiestructuur WHERE MS_ID = \''.$row_lijstitem['LM_paginaID'].'\' '.$GLOBALS['gebruikersNiveau'].' AND Zichtbaar'.$_SESSION['taal_ID'].' = \'1\' ORDER BY MS_ID ASC LIMIT 0,1'; $sql_slug = mysqli_query($GLOBALS['dbCon'], $query); $tot_slug = mysqli_num_rows($sql_slug); if($tot_slug == 1) { $slugGevonden = 1; $row_slug = mysqli_fetch_assoc($sql_slug); } } } } } // Controleer of het een object categorie is, dat is het laatste segment van de url if($slugGevonden == 0) { $query = 'SELECT * FROM cmsmakcategorie WHERE MKC_Slug_'.$_SESSION['taal_ID'].' = \''.'/'.end($GLOBALS['segments']).'\' '; $sql_objectCat = mysqli_query($GLOBALS['dbCon'], $query); $tot_objectCat = mysqli_num_rows($sql_objectCat); if($tot_objectCat == 1) { $row_objectCat = mysqli_fetch_assoc($sql_objectCat); $query = 'SELECT * FROM cmsnavigatiestructuur WHERE MS_Onzichtbaar = \'0\' '.$GLOBALS['gebruikersNiveau'].' AND Pagina_ID = \'20OBJ\' AND Zichtbaar'.$_SESSION['taal_ID'].' = \'1\' ORDER BY MS_Seq ASC LIMIT 0,1'; $sql_slug = mysqli_query($GLOBALS['dbCon'], $query); $tot_slug = mysqli_num_rows($sql_slug); if($tot_slug != 0) { $GLOBALS['objectOverzichtPagina'] = 1; $row_slug = mysqli_fetch_assoc($sql_slug); $slugArray = explode('/', $slug); if(!isset($sql_maksettings)) { $query = 'SELECT SQL_CACHE * FROM cmsmakinstellingen WHERE MAK_ID = \'1\''; $sql_maksettings = mysqli_query($GLOBALS['dbCon'],$query); $row_maksettings = mysqli_fetch_assoc($sql_maksettings); } if($row_maksettings['MAK_Slug_Omschrijving_Categorie'] == 0) { $slugCheck = implode('/', $slugArray); if($slugCheck != '' && $slugCheck == $row_objectCat['MKC_Slug_'.$_SESSION['taal_ID']]) { $slugGevonden = 1; } } else { array_pop($slugArray); $slugCheck = implode('/', $slugArray); if($slugCheck != '' && $slugCheck == $row_slug['MT_Slug_'.$_SESSION['taal_ID']]) { $slugGevonden = 1; } } } } } if($slugGevonden == 0) { // we gaan controleren of het een objectdetail is //if(preg_match('/(o[0-9]*)/', end($GLOBALS['segments']))) { if(preg_match('/([o][0-9]{1,})/', end($GLOBALS['segments']))) { $GLOBALS['objectDetailPagina'] = 1; $_SESSION['ObjCatSelected'] = ''; if(isset($_GET['c']) && $_GET['c'] != '' ) { $objectCategorieID = clean_urlVar($_GET['c'], 'int'); $query = 'SELECT * FROM cmsmakkoppel WHERE CO_CAT_ID = \''.$objectCategorieID.'\' AND CO_OJ_ID = \''.str_replace('o', '', end($GLOBALS['segments'])).'\''; $sql_objectKoppel = mysqli_query($GLOBALS['dbCon'], $query); $tot_objectKoppel = mysqli_num_rows($sql_objectKoppel); if($tot_objectKoppel == 1) { $_SESSION['ObjCatSelected'] = $objectCategorieID; } } else { $query = 'SELECT OJ_ID, OJ_Voorkeurs_Categorie FROM cmsmakobjecten WHERE OJ_Slug_ID = \''.end($GLOBALS['segments']).'\' AND OJ_Actief = \'1\' '.$GLOBALS['gebruikersNiveau']; $sql_objectDetail = mysqli_query($GLOBALS['dbCon'], $query); $tot_objectDetail = mysqli_num_rows($sql_objectDetail); if($tot_objectDetail == 1) { $row_objectDetail = mysqli_fetch_assoc($sql_objectDetail); $_SESSION['ObjCatSelected'] = $row_objectDetail['OJ_Voorkeurs_Categorie']; } if($_SESSION['ObjCatSelected']==0) { // Blijkbaar staat er een 0 in het veld en moet er de eerste de beste categorie worden gebruikt. $_SESSION['ObjCatSelected'] = getPreferedObjectCategorie( str_replace('o', '', end($GLOBALS['segments'])) ); } } $query = 'SELECT * FROM cmsmakcategorie WHERE MKC_ID = \''.$_SESSION['ObjCatSelected'].'\' '; $sql_objectCat = mysqli_query($GLOBALS['dbCon'], $query); $tot_objectCat = mysqli_num_rows($sql_objectCat); if($tot_objectCat == 1) { $row_objectCat = mysqli_fetch_assoc($sql_objectCat); $query = 'SELECT * FROM cmsnavigatiestructuur WHERE MS_Onzichtbaar = \'0\' '.$GLOBALS['gebruikersNiveau'].' AND Pagina_ID = \'20OBJ\' AND Zichtbaar'.$_SESSION['taal_ID'].' = \'1\' ORDER BY MS_ID ASC LIMIT 0,1'; $sql_slug = mysqli_query($GLOBALS['dbCon'], $query); $tot_slug = mysqli_num_rows($sql_slug); if($tot_slug == 1) { $slugGevonden = 1; $row_slug = mysqli_fetch_assoc($sql_slug); } } } } // Controleer of het een artikel categorie is, dat is het laatste segment van de url if($slugGevonden == 0) { $query = 'SELECT * FROM cmsmenustructuur WHERE MS_Slug_'.$_SESSION['taal_ID'].' = \''.$slug.'\' '.$GLOBALS['gebruikersNiveau'].' AND Zichtbaar'.$_SESSION['taal_ID'].' = \'1\' AND MS_Actief = \'1\''; $sql_shopCat = mysqli_query($GLOBALS['dbCon'], $query); $tot_shopCat = mysqli_num_rows($sql_shopCat); if($tot_shopCat == 1) { $row_shopCat = mysqli_fetch_assoc($sql_shopCat); $query = 'SELECT * FROM cmsnavigatiestructuur WHERE Pagina_ID = \'11OBJ\' '.$GLOBALS['gebruikersNiveau'].' AND Zichtbaar'.$_SESSION['taal_ID'].' = \'1\' ORDER BY MS_Seq ASC LIMIT 0,1'; $sql_slug = mysqli_query($GLOBALS['dbCon'], $query); $tot_slug = mysqli_num_rows($sql_slug); if($tot_slug != 0) { $slugGevonden = 1; $row_slug = mysqli_fetch_assoc($sql_slug); } } } $tot_artikelDetail = 0; if($slugGevonden == 0) { // we gaan controleren of het een artikeldetail is if(preg_match('/([a][0-9]{1,})/', end($GLOBALS['segments']))) { $query = 'SELECT Art_ID, cmsartikelen.*, UNIX_TIMESTAMP(Art_Aanb_Start), UNIX_TIMESTAMP(Art_Aanb_End), UNIX_TIMESTAMP(ART_datum_create) FROM cmsartikelen WHERE Art_Slug_ID = \''.end($GLOBALS['segments']).'\' AND Art_'.$_SESSION['taal_ID'].' = \'1\' '.$GLOBALS['gebruikersNiveau']; $sql_artikelDetail = mysqli_query($GLOBALS['dbCon'], $query); $tot_artikelDetail = mysqli_num_rows($sql_artikelDetail); if($tot_artikelDetail == 1) { $row_artikelDetail = mysqli_fetch_assoc($sql_artikelDetail); $query = 'SELECT * FROM cmsnavigatiestructuur WHERE Pagina_ID = \'11OBJ\' '.$GLOBALS['gebruikersNiveau'].' AND Zichtbaar'.$_SESSION['taal_ID'].' = \'1\' ORDER BY MS_Seq ASC LIMIT 0,1'; $sql_slug = mysqli_query($GLOBALS['dbCon'], $query); $tot_slug = mysqli_num_rows($sql_slug); if($tot_slug != 0) { $slugGevonden = 1; $row_slug = mysqli_fetch_assoc($sql_slug); } } } } if($GLOBALS['global_settings']['winkelmodule']==1) { if(isset($_GET['search']) && $tot_artikelDetail == 0) { $zoekResultaatSlug = getGegevensAlgemenePagina(28)['MS_Slug_'.$_SESSION['taal_ID']]; if($slug != $zoekResultaatSlug) { $url = $GLOBALS['configuratie']['paden']['basis_url'].$GLOBALS['taalInUrl'].$zoekResultaatSlug.'?search='.$_GET['search']; // http_response_code(307); header('Location: '.$url); exit; } } } // Vaste pagina's if($slugGevonden == 0) { $query = 'SELECT * FROM cmsnavigatiealgemeen WHERE MS_Slug_'.$_SESSION['taal_ID'].' = \''.$slug.'\' AND MS_Actief = \'1\' '; $sql_navAlgemeen = mysqli_query($GLOBALS['dbCon'], $query); $tot_navAlgemeen = mysqli_num_rows($sql_navAlgemeen); if($tot_navAlgemeen == 1) { $slugGevonden = 1; $row_navAlgemeen = mysqli_fetch_assoc($sql_navAlgemeen); $GLOBALS['vastePagina'] = 1; $GLOBALS['vastePaginaID'] = $row_navAlgemeen['MS_ID']; $row_slug['MS_ID'] = ''; $row_slug['Pagina_ID'] = ''; $row_slug['MT_Slug_IDS'] = ''; $row_slug['MS_ExtraCode'] = ''; $row_slug['MT_Keywords_'.$_SESSION['taal_ID']] = ''; $row_slug['MT_Title_'.$_SESSION['taal_ID']] = $row_navAlgemeen['MS_metatagsTitel_'.$_SESSION['taal_ID']]; $row_slug['MT_Description_'.$_SESSION['taal_ID']] = $row_navAlgemeen['MS_metatagsBeschrijving_'.$_SESSION['taal_ID']]; $row_slug['MS_Omschrijving_'.$_SESSION['taal_ID']] = $row_navAlgemeen['MS_metatagsTitel_'.$_SESSION['taal_ID']]; $row_slug['MT_Slug_NL'] = $row_navAlgemeen['MS_Slug_NL']; $row_slug['MT_Slug_GB'] = $row_navAlgemeen['MS_Slug_GB']; $row_slug['MT_Slug_FR'] = $row_navAlgemeen['MS_Slug_FR']; $row_slug['MT_Slug_DU'] = $row_navAlgemeen['MS_Slug_DU']; $row_slug['MT_Slug_SP'] = $row_navAlgemeen['MS_Slug_SP']; $row_slug['MT_Slug_IT'] = $row_navAlgemeen['MS_Slug_IT']; $row_slug['MS_NoIndex'] = $row_navAlgemeen['MS_IndexNoFollow']; $row_slug['Blok_Header'] = $row_navAlgemeen['MS_Blok_Header']; if($row_navAlgemeen['MS_HeaderOvernemenWinkel'] == 1 && ($row_slug['Blok_Header'] == 0 || $row_slug['Blok_Header'] == '') ) { $query = 'SELECT MS_ID, Blok_Header FROM cmsnavigatiestructuur WHERE Pagina_ID = \'11OBJ\' '.$GLOBALS['gebruikersNiveau'].' AND Zichtbaar'.$_SESSION['taal_ID'].' = \'1\' ORDER BY MS_Seq ASC LIMIT 0,1'; $sql_webwinkelHeader = mysqli_query($GLOBALS['dbCon'], $query); $tot_webwinkelHeader = mysqli_num_rows($sql_webwinkelHeader); if($tot_webwinkelHeader != 0) { $row_webwinkelHeader = mysqli_fetch_assoc($sql_webwinkelHeader); $row_slug['Blok_Header'] = $row_webwinkelHeader['Blok_Header']; } } } } if($slugGevonden == 1) { if($row_slug['MT_Title_'.$_SESSION['taal_ID']] != '') { $GLOBALS['metatags']['title'] = $row_slug['MT_Title_'.$_SESSION['taal_ID']]; } else { $GLOBALS['metatags']['title'] = $row_slug['MS_Omschrijving_'.$_SESSION['taal_ID']]; } $GLOBALS['metatags']['description'] = $row_slug['MT_Description_'.$_SESSION['taal_ID']]; $GLOBALS['metatags']['keywords'] = $row_slug['MT_Keywords_'.$_SESSION['taal_ID']]; $GLOBALS['taalURLSet'] = [ 'nl' => $row_slug['MT_Slug_NL'], 'en' => $row_slug['MT_Slug_GB'], 'fr' => $row_slug['MT_Slug_FR'], 'de' => $row_slug['MT_Slug_DU'], 'es' => $row_slug['MT_Slug_SP'], 'it' => $row_slug['MT_Slug_IT'], ]; if($GLOBALS['homepageID'] == $row_slug['MS_ID']) { $GLOBALS['taalURLSet'] = [ 'nl' => $row_slug['MT_Slug_NL'].'/', 'en' => $row_slug['MT_Slug_GB'].'/', 'fr' => $row_slug['MT_Slug_FR'].'/', 'de' => $row_slug['MT_Slug_DU'].'/', 'es' => $row_slug['MT_Slug_SP'].'/', 'it' => $row_slug['MT_Slug_IT'].'/', ]; } if(isset($row_slug['MT_Slug_IDS']) && strstr($row_slug['MT_Slug_IDS'], ',')) { $slugIds = explode(',', $row_slug['MT_Slug_IDS']); foreach($slugIds as $slugId) { if($GLOBALS['homepageID'] == $slugId) { continue; } $query = 'SELECT SQL_CACHE * FROM cmsnavigatiestructuur WHERE MS_ID = \''.$slugId.'\' '.$GLOBALS['gebruikersNiveau'].' AND Zichtbaar'.$_SESSION['taal_ID'].' = \'1\' AND MS_Actief = \'1\''; $sql_slugBreadcrumb = mysqli_query($GLOBALS['dbCon'], $query); if($sql_slugBreadcrumb->num_rows == 1) { $row_slugBreadcrumb = mysqli_fetch_assoc($sql_slugBreadcrumb); $GLOBALS['breadCrumbs'][$row_slugBreadcrumb['MS_ID']] = [ 'omschrijving' => $row_slugBreadcrumb['MS_Omschrijving_'.$_SESSION['taal_ID']], 'URL' => $GLOBALS['configuratie']['paden']['basis_url'].$GLOBALS['taalInUrl'].$row_slugBreadcrumb['MT_Slug_'.$_SESSION['taal_ID']], ]; } } } else { if($GLOBALS['homepageID'] != $row_slug['MS_ID']) { $GLOBALS['breadCrumbs'][$row_slug['MS_ID']] = [ 'omschrijving' => $row_slug['MS_Omschrijving_'.$_SESSION['taal_ID']], 'URL' => $GLOBALS['configuratie']['paden']['basis_url'].$GLOBALS['taalInUrl'].$row_slug['MT_Slug_'.$_SESSION['taal_ID']], ]; } } if($GLOBALS['global_settings']['global_navigatie_header_overnemen'] == 1 && $row_slug['MS_Parent'] != 0 && ($row_slug['Blok_Header'] == '' || $row_slug['Blok_Header'] == 0) ) { getMenuHeader($row_slug['MS_Parent'], $row_slug['Blok_Header']); } include 'wb_inc_webwinkel_categorie_menu_horizontaal.php'; include 'wb_inc_blokmidden.php'; include 'wb_inc_blokkenlinks.php'; include 'wb_inc_blokkenrechts.php'; } else { include 'wb_inc_webwinkel_categorie_menu_horizontaal.php'; $blokMidden = errorMelding('404', $row_settingsCMS); $GLOBALS['metatags']['title'] = $GLOBALS['taal']['algemeen']['tekst']['pagina']['404']; $row_slug['MT_Slug_IDS'] = ''; $row_slug['MS_ID'] = ''; $row_slug['MS_NoIndex'] = ''; $row_slug['MS_ExtraCode'] = ''; $footerKnoppen = ''; $superMenu = ''; } include 'wb_inc_footerknoppen.php'; include 'wb_inc_headerbanner.php'; // we hebben een geldige slug gevonden // de blokken vullen etc if($GLOBALS['global_settings']['menu_type'] == 0) { // menutype 0 // hoofdnavigatie boven, subnavigatie aan de linkerkant $hoofdNavigatie = hoofdItemsMainMenuType0($row_slug); $subNavigatie = subItemsMainMenu($row_slug); $menulaag2 = ''; } if($GLOBALS['global_settings']['menu_type'] == 1) { // subnavigatie als dropdown in het hoofdmenu $hoofdNavigatie = hoofdItemsMainMenuType1($row_slug); $menulaag2 = ''; if($GLOBALS['global_settings']['DROPenLINKS']==1) { $subNavigatie = subItemsMainMenu($row_slug); } else { $subNavigatie = ''; } } if($GLOBALS['global_settings']['menu_type'] == 2) { // hele menustructuur aan de linkerkant $hoofdNavigatie = ''; $subNavigatie = allMenuItemsType2($row_slug); $menulaag2 = ''; } if($GLOBALS['global_settings']['menu_type'] == 3) { // Niveau 1 in aparte laag. Niveau 2 in aparte laag en de onderliggende lagen van niveau 2 worden direct in een eigen ul gegenereerd zodat ze met een hover zichtbaar zijn te maken. $hoofdNavigatie = hoofdItemsMainMenuType0($row_slug); $subNavigatie = ''; $menulaag2 = subMenuItemsType3($row_slug); } if($subNavigatie != '') { $subNavigatieTemplate = getSkinTemplate($GLOBALS['configuratie']['paden']['absoluut'].'/skin/menublok_links.tpl'); $subNavigatieTemplate = str_replace('{MENUITEM1}', $GLOBALS['descriptionSelectedNavItemNiv1'], $subNavigatieTemplate); $subNavigatie = str_replace('{MENU2}', $subNavigatie, $subNavigatieTemplate); } if($GLOBALS['global_settings']['global_Minify']==1) { $alleJS = ' '.google_recaptcha_js(); $alleCSS = ''; } else { // We gaan alle Javascript en CSS code verzamelen. $alleJS = ' '.google_recaptcha_js(); $alleCSS = ' '; } include 'wb_inc_taal_vlaggen.php'; include 'wb_inc_canonical.php'; include 'wb_inc_kolomindeling.php'; include 'wb_inc_extrastylesheet.php'; include 'wb_inc_cookietechnisch.php'; include 'wb_inc_cookieprivacy.php'; include_once 'wb_inc_google.php'; include 'wb_inc_facebook.php'; include 'wb_inc_barcodescanner.php'; include 'wb_inc_extracode.php'; include 'wb_inc_responsive2.php'; include 'wb_inc_webwinkelkeurmerk.php'; include 'wb_inc_affiliate.php'; include 'wb_inc_sifr.php'; $mijnAccountContent = ''; if($GLOBALS['global_settings']['losmijnaccount']==1 && isset($GLOBALS['global_settings']['winkelmodule']) && $GLOBALS['global_settings']['winkelmodule']==1 && $buitendienst!=1) { include 'wb_inc_mijnaccount.php'; } if($GLOBALS['global_settings']['loszoekveld']==1 && $GLOBALS['global_settings']['winkelmodule']==1 && $buitendienst!=1) { $zoekveldContent = ''; include 'wb_inc_webwinkel_zoeken.php'; } else { $zoekveldContent = ''; } $pageFooter = codechanger(getTekstblokByID($row_settingsCMS['INST_Footer'], $_SESSION['taal_ID']), $result_CHK, $row_CHK, $row_settings, $row_settingsCMS); if($row_slug['MS_NoIndex'] == 1 || $GLOBALS['noIndex'] == 1){ $noIndex = ''; } else { $noIndex = ''; } if($row_settings['INST_SEO_Noindex'] != '') { foreach(explode(',', $row_settings['INST_SEO_Noindex']) as $noIndexItem) { $noIndexItem = trim($noIndexItem); if(isset($_GET[$noIndexItem])) { $noIndex = ''; break; } } } if($row_settingsCMS['INST_TrackingCodeActief'] == 1 && isset($_COOKIE['trackingCodeActief']) && $_COOKIE['trackingCodeActief'] == 1) { $trackingCode = $row_settingsCMS['INST_TrackingCode']; } else { $trackingCode = ''; } if($GLOBALS['global_settings']['loswinkelmandje']==1 && $GLOBALS['global_settings']['winkelmodule']==1 && $buitendienst!=1) { $winkelmandjeContent = ''; include 'wb_inc_webwinkel_mandje_compact.php'; } else { $winkelmandjeContent = ''; } $breadCrumbArray = []; if(!empty($GLOBALS['breadCrumbs'])) { foreach($GLOBALS['breadCrumbs'] as $breadCrumb) { if($breadCrumb['omschrijving'] != '') { $breadCrumbArray[] = $breadCrumb; } } } $breadcrumbsHTML = ''; if($row_settingsCMS['INST_Breadcrumbs'] == 1 && $slugGevonden == 1) { $totalBreadCrumbs = count($breadCrumbArray); if($totalBreadCrumbs != 1) { for ($i=0; $i<$totalBreadCrumbs; $i++) { if($i == ($totalBreadCrumbs - 1)) { $breadcrumbsHTML .= '
 • '.$breadCrumbArray[$i]['omschrijving'].'
 • '; } else { $breadcrumbsHTML .= '
 • '.$breadCrumbArray[$i]['omschrijving'].'
 • >
 • '; } } } if($breadcrumbsHTML != '') { $breadcrumbsHTML = ''; } } $richSnippetsBreadCrumbs = ''; if(count($breadCrumbArray) != 1) { $breadcrumbCounter = 1; $richSnippetsBreadCrumbsArray = []; $richSnippetsBreadCrumbsArray['@context'] = 'http://schema.org'; $richSnippetsBreadCrumbsArray['@type'] = 'BreadcrumbList'; foreach($breadCrumbArray as $breadCrumb) { $richSnippetsBreadCrumbsArray['itemListElement'][] = [ '@type' => 'ListItem', 'position' => $breadcrumbCounter, 'item' => [ '@id' => $breadCrumb['URL'], 'name' => $breadCrumb['omschrijving'], ] ]; $breadcrumbCounter++; } $richSnippetsBreadCrumbs = ''; } // Haal de items op die in de lijst moeten komen voor de landingspagina $menuLanding = ''; $query = 'SELECT * FROM cmsnavigatiestructuur WHERE Zichtbaar'.$_SESSION['taal_ID'].' = \'1\' '.$GLOBALS['gbNiveauLanding'].' AND MS_Onzichtbaar2 = \'1\' ORDER BY MS_Seq ASC'; $sql_landing = mysqli_query($GLOBALS['dbCon'],$query); $tot_landing = mysqli_num_rows($sql_landing); if($tot_landing!=0) { while($row_landing = mysqli_fetch_assoc($sql_landing)) { $menuLanding .= PHP_EOL.'
 • '.$row_landing['MS_Omschrijving_'.$_SESSION['taal_ID']].'
 • '; } if($menuLanding != '') { $menuLanding = '
  '.PHP_EOL.'
  '.PHP_EOL; } } $templateMain = str_replace('{BREEDTEL}', $breedteL, $templateMain); $templateMain = str_replace('{BREEDTEM}', $breedteM, $templateMain); $templateMain = str_replace('{BREEDTER}', $breedteR, $templateMain); $templateMain = str_replace('{KOLOMLINKSUIT1}', $kolomLinksUit1, $templateMain); $templateMain = str_replace('{KOLOMLINKSUIT2}', $kolomLinksUit2, $templateMain); $templateMain = str_replace('{KOLOMRECHTSUIT1}', $kolomRechtsUit1, $templateMain); $templateMain = str_replace('{KOLOMRECHTSUIT2}', $kolomRechtsUit2, $templateMain); $templateMain = str_replace('{ALLE_JS}', $alleJS, $templateMain); $templateMain = str_replace('{ALLE_CSS}', $alleCSS, $templateMain); $templateMain = str_replace('{BASISDIR}', $GLOBALS['configuratie']['paden']['basis_url'].'/', $templateMain); $templateMain = str_replace('{BASISDIRTAG}', '', $templateMain); $templateMain = str_replace('{BASISDIRTAAL}', $GLOBALS['configuratie']['paden']['basis_url'].$GLOBALS['taalInUrl'], $templateMain); $templateMain = str_replace('{TAALINURL}', ltrim($GLOBALS['taalInUrl'], '/'), $templateMain); $templateMain = str_replace('{EXTRACODE1}', $extracode1, $templateMain); $templateMain = str_replace('{EXTRACODE2}', $extracode2, $templateMain); $templateMain = str_replace('{EXTRACODE3}', $extracode3, $templateMain); $templateMain = str_replace('{EXTRACODE4}', $extracode4, $templateMain); $templateMain = str_replace('{SIFR_BOVEN}', $SF_Code1, $templateMain); $templateMain = str_replace('{SIFR_ONDER}', $SF_Code2, $templateMain); $templateMain = str_replace('{EXTRAMENUSCRIPT}', $row_slug['MS_ExtraCode'], $templateMain); $templateMain = str_replace('{EXTRA_CSS}', $extraCSS, $templateMain); $templateMain = str_replace('{EXTRA_BRONCODE}', $extraBronCode, $templateMain); $templateMain = str_replace('{RESPONSIVE2_CSS}', $responsive2_css, $templateMain); $templateMain = str_replace('{RESPONSIVE2_JS}', $responsive2_js, $templateMain); $templateMain = str_replace('{RESPONSIVE2_MENU}', $responsive2_menu, $templateMain); $templateMain = str_replace('{BLOKMIDDEN}', $blokMidden, $templateMain); if($buitendienst == 0) { $templateMain = str_replace('{FOOTERKNOPPEN}', $footerKnoppen, $templateMain); $templateMain = str_replace('{ROW_MENUBLOKLINKS}', $subNavigatie, $templateMain); $templateMain = str_replace('{ROW_NWCATEGORIE}', $nieuwsCategorieen, $templateMain); $templateMain = str_replace('{MENU1}', $hoofdNavigatie, $templateMain); $templateMain = str_replace('{MENU_LAAG2}', $menulaag2, $templateMain); $templateMain = str_replace('{MENU_LANDING}', $menuLanding, $templateMain); $templateMain = str_replace('{SUPERMENU}', $superMenu, $templateMain); $templateMain = str_replace('{ROW_ARTIKELCATEGORIE}', $blokLinkShopMenu, $templateMain); $templateMain = str_replace('{MENU1_WINKEL}', $shopNavigatieLaag1, $templateMain); $templateMain = str_replace('{MIJNACCOUNT}', $mijnaccountContent, $templateMain); $templateMain = str_replace('{TAALVLAGGEN}', $vlaggenString, $templateMain); $templateMain = str_replace('{VALUTAKEUZE}', $currencyString, $templateMain); $templateMain = str_replace('{HEADER}', $blokHeader, $templateMain); $templateMain = str_replace('{ROW_BLOKLINKS}', $blokLinks, $templateMain); $templateMain = str_replace('{ROW_BLOKRECHTS}', $blokRechts, $templateMain); $templateMain = str_replace('{PAGEFOOTER}', $pageFooter, $templateMain); $templateMain = str_replace('{ZOEKENWINKEL}', $zoekveldContent, $templateMain); $templateMain = str_replace('{BREADCRUMBS}', $breadcrumbsHTML, $templateMain); $templateMain = str_replace('{FACEBOOKMETA}', $GLOBALS['faceBookMeta'], $templateMain); $templateMain = str_replace('{COOKIECHECK}', $cookieTechnisch, $templateMain); $templateMain = str_replace('{cookieMelding}', $cookiePrivacy, $templateMain); $templateMain = str_replace('{GOOGLEANALYTICS}', $googleAnalytics.$googleTagmanager, $templateMain); $templateMain = str_replace('{TRACKINGCODE}', $trackingCode, $templateMain); $templateMain = str_replace('{FACEBOOKPIXEL}', facebookPixelContent($row_settingsCMS), $templateMain); $templateMain = str_replace('{WEBWINKELKEURMERK1}', $webwinkelkeurmerk1, $templateMain); $templateMain = str_replace('{WEBWINKELKEURMERK2}', $webwinkelkeurmerk2, $templateMain); $templateMain = str_replace('{barcodescannerScript}', $barcodescannerScript, $templateMain); $templateMain = str_replace('{barcodescannerKnop}', $barcodescannerKnop, $templateMain); $templateMain = str_replace('{WINKELMANDJE}', $winkelmandjeContent, $templateMain); } else { // buitendienst $templateMain = str_replace('{FOOTERKNOPPEN}', '', $templateMain); $templateMain = str_replace('{ROW_MENUBLOKLINKS}', '', $templateMain); $templateMain = str_replace('{ROW_NWCATEGORIE}', '', $templateMain); $templateMain = str_replace('{MENU1}', '', $templateMain); $templateMain = str_replace('{MENU_LAAG2}', '', $templateMain); $templateMain = str_replace('{MENU_LANDING}', '', $templateMain); $templateMain = str_replace('{SUPERMENU}', '', $templateMain); $templateMain = str_replace('{ROW_ARTIKELCATEGORIE}', '', $templateMain); $templateMain = str_replace('{MENU1_WINKEL}', '', $templateMain); $templateMain = str_replace('{MIJNACCOUNT}', '', $templateMain); $templateMain = str_replace('{TAALVLAGGEN}', '', $templateMain); $templateMain = str_replace('{HEADER}', '', $templateMain); $templateMain = str_replace('{ROW_BLOKLINKS}', '', $templateMain); $templateMain = str_replace('{ROW_BLOKRECHTS}', '', $templateMain); $templateMain = str_replace('{PAGEFOOTER}', '', $templateMain); $templateMain = str_replace('{ZOEKENWINKEL}', '', $templateMain); $templateMain = str_replace('{VALUTAKEUZE}', '', $templateMain); $templateMain = str_replace('{BREADCRUMBS}', '', $templateMain); $templateMain = str_replace('{FACEBOOKMETA}', '', $templateMain); $templateMain = str_replace('{COOKIECHECK}', '', $templateMain); $templateMain = str_replace('{cookieMelding}', '', $templateMain); $templateMain = str_replace('{GOOGLEANALYTICS}', '', $templateMain); $templateMain = str_replace('{TRACKINGCODE}', '', $templateMain); $templateMain = str_replace('{FACEBOOKPIXEL}', '', $templateMain); $templateMain = str_replace('{WEBWINKELKEURMERK1}', '', $templateMain); $templateMain = str_replace('{WEBWINKELKEURMERK2}', '', $templateMain); $templateMain = str_replace('{barcodescannerScript}', '', $templateMain); $templateMain = str_replace('{barcodescannerKnop}', '', $templateMain); $templateMain = str_replace('{WINKELMANDJE}', '', $templateMain); } $templateMain = str_replace('{METATAGS_TITLE}', titel_SEO(replaceQuotes($GLOBALS['metatags']['title'].' '.$row_metatags['MT_Title_'.$_SESSION['taal_ID']])), $templateMain); $templateMain = str_replace('{DESCRIPTION}', '', $templateMain); if($GLOBALS['metatags']['keywords'] != '') { $templateMain = str_replace('{KEYWORDS}', '', $templateMain); } else { $templateMain = str_replace('{KEYWORDS}', '', $templateMain); } $templateMain = str_replace('{AUTHOR}', '', $templateMain); $templateMain = str_replace('{COPYRIGHT}', '', $templateMain); $templateMain = str_replace('{GOOGLE_VERIFY_V1}', $google_verify_v1, $templateMain); $templateMain = str_replace('{METATAAL2}', $dbRecord['Taal_Metataal'], $templateMain); $templateMain = str_replace('{CANONICAL}', $canonicalMetatags, $templateMain); $templateMain = str_replace('{TAALNOTIFY}', json_encode($GLOBALS['taal']['notify']), $templateMain); $templateMain = str_replace('{COPYRIGHTTEKST}', $copyright, $templateMain); $templateMain = str_replace('{NOINDEX}', $noIndex, $templateMain); $templateMain = str_replace('{VERSIE}', $row_settings['INST_Versie'], $templateMain); $templateMain = str_replace('{IPNUMMER}', $_SERVER['REMOTE_ADDR'], $templateMain); $templateMain = str_replace('{PAGINA_URL}', $GLOBALS['global_secure'].'://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['REQUEST_URI'], $templateMain); $templateMain = str_replace('{SPEEDTEST}', parseTimeEnd($startTime,$GLOBALS['global_settings']['toonparsetime'], $row_settings['INST_Versie']), $templateMain); // Extra vije teksten invoeren. Deze zijn in het taalbestand in de skin map aan te passen for($vt=1;$vt<=20;$vt++) { if(isset($GLOBALS['taalVrijeTekst'.$vt])) { $templateMain = str_replace('{taalVrijeTekst'.$vt.'}', $GLOBALS['taalVrijeTekst'.$vt], $templateMain); } } include 'wb_inc_oude_tags.php'; $templateMain = str_replace('{FILTERLINKS}', $filteroverzichtLinks, $templateMain); $templateMain = str_replace('{DUPLICATE_CONTENT}', $GLOBALS['artikelLijstBladerLinkTags'], $templateMain); // Nog uit te zoeken. // Als de cmsartimport op actief staat gaan we de voorraad van een artikel bijwerken door middel van een ajax script. Blijven we dit doen? $templateMain = str_replace('{VOORRAADFEED}', '', $templateMain); if($GLOBALS['global_settings']['winkelmodule']==1) { $richSnippetsBreadCrumbs .= ' '; } $templateMain = str_replace('{JSONTAGS}', $richSnippetsBreadCrumbs, $templateMain); mysqli_close($GLOBALS['dbCon']); echo $templateMain; exit; ?>